JUSTICE Minister Given Lubinda has begged Lukashya residents not to experiment when voting for a candidate in the forthcoming by-elections.

Speaking when he drummed up support for George Chisanga, Saturday, Lubinda, who knelt down when addressing the residents, also asked them to vote for President Edgar Lungu in 2021.

“Ngamwasala pa bwato, mwasala George Chisanga mwasala Edgar Chagwa Lungu, mwasala ubuyantanshi. Nga mwasala pambi ninshi mulefwaya ma experiments. Nomba ino nshita bola tulefwaya ukuingisha. Kuti mwaingisha umuntu ushaishiba ukuteya? Ngamulefwaya uku wina kubikamo umuntu uwakutila namwishiba ati uyu alaingisha. Pa 17th September mukebukishe ukutila ati minister wa justice alisa ukufuma ukutali ku Kabwata ukwisa kutufukamina. Nafukama uku mipela umunchinshi uwu kalamba ukutila please pa 17th September mwikalaba. Ukwamba lelo ukufika 17th ilyashi yakulanda kulanda palyashi ya George Chisanga. Kulanda palyashi lya PF (If you choose PF, you choose George Chisanga, you choose Edgar Chagwa Lungu, then you have choose development. When you vote for another person, you will be experimenting. So this time we want to score. Can you select a person who you don’t know would score? So you have to choose a candidate who you know will score. On September 17th, you should remember that a Minister of Justice came all the way from Kabwata to come and kneel down for you. I am kneeling down because I am giving you respect and pleading that come 17th September do not forget. Starting from today you should talk about George Chisanga and PF),” said Lubinda.

“After 17th September tekuleka iyo, ku twalilila mu 2021 tukabwekeshepo Edgar Chagwa Lungu. Ngatwapanyaa apa mwishibe ati twailetelela fwebene. Ine nkesa mweba ukutila ati nalimyebele. Ndesubila namwumfwa. Fwebalipano muli banono sana teti tuwine ama votes kuli imwe mweka. Abashele mumayanda ebengi. Nomba mufwile mwaishiba nangu yesu abashimikwa bakwe bali 12. Koma lelo alisula isonde yonse. Pantu abantu bakwe abali 12 taibakele tondolo. Nangu elyo afuminepo yesu balya 12 ama disciples baliya twala imbila konse. Ine neka, nabanandi na Edgar Lungu teti tukumane abantu bonse iyo, koma ukupitila muli imwe natwishiba twalasanga abantu bonse twalabeba amashiwi ukutila ati pa 17th September ni George Chisanga. (After 17th September you should still ensure that you also vote for President Lungu in 2021. If you make a mistake you will have yourselves to blame I will come and remind you. I am assuming you have heard. There are just a few of us here we can’t win the elections those that have remained in their respective homes are a lot. You should also know that Jesus a only had 12 disciples but the good news was spread everywhere because his disciples did not keep quiet. Even when Jesus left the world, the disciples remained to spread the good news. In the same vein, my friends, Edgar Lungu and I can’t meet all the people but you can help us to spread the news that people should vote for George Chisanga on September 17th.”